Obchodní podmínky provozovatele internetových stránek https://tour2019.maklerimaklerum.cz/
 
1.         Všeobecné informace
1.         Tyto obchodní podmínky platí pro přihlášení se na Marketing Tour 2019 pořádanou provozovatelem internetových stránek https://tour2019.maklerimaklerum.cz/ (dále jen „Provozovatel“) od 18. 2. 2019 (dále jen „Obchodní podmínky“).
2.         Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Provozovatele, kterým je obchodní společnost Versifex s.r.o., IČO 07265581, se sídlem 17. listopadu 237, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, korespondenční adresa Novákových 2381/32a, 180 00 Praha 8-Libeň, spisová značka C 42091 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, a kupujícího.
3.         Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené Obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
4.         Kontaktní údaje Provozovatele jsou následující:
a.         telefonní kontakt: +420 776 252 777,
b.         emailová adresa: info@maklerimaklerum.cz.
5.         Setkáním se rozumí každé jedno z realitních setkání inzerované Provozovatelem prostřednictvím internetových stránek https://tour2019.maklerimaklerum.cz/(dále jen „Setkání“).
6.         Kupujícím se rozumí osoba, která si od Provozovatele objedná účast na Setkání (dále jen „Kupující“). Kupující může být jak spotřebitel, tak i podnikatel.
 
2.         Objednávka a uzavření kupní smlouvy
1.         Účast na Setkání lze objednat pouze prostřednictvím registračního formuláře umístěného na stránkách https://tour2019.maklerimaklerum.cz/ (dále jen „objednávka“). Zaslaná objednávka je závazná.
2.         Objednávky budou evidovány v pořadí, ve kterém byly doručeny, a to až do úplného obsazení kapacity Setkání.
3.         Po odeslání objednávky bude Kupujícímu zaslán potvrzující e-mail shrnující podstatné náležitosti objednávky jako je místo a čas konání Setkání, úplný program Setkání, způsob úhrady účasti na Setkání a zálohová faktura.
4.         Po uhrazení ceny účasti na Setkání obdrží Kupující e-mail potvrzující provedenou platbu a daňový doklad.
5.         Setkání se uskuteční pouze v případě, že se na něj přihlásí dostatečný počet účastníků. V případě překročení kapacity Setkání nebo nedostatečného počtu přihlášených je oprávněn Provozovatel Setkání zrušit nebo nabídnout náhradní termín.
6.         Cena účasti na Setkání zahrnuje přístup na vzdělávací část, videozáznam všech Setkání v případě rozšířené varianty, občerstvení během celého odpoledne, členství v uzavřené FB skupině Makléři Makléřům, přednostní pozvánka na 2. realitní setkání úspěšných realitních makléřů v Bořeticích.
7.         Provozovatel si vyhrazuje právo na případnou změnu programu, místa konání či zrušení Setkání. O všech změnách bude Kupující informován písemně, telefonicky či prostřednictvím e-mailu. V takovém případě je Provozovatel povinen po oznámení o zrušení Setkání zaslat bez zbytečného odkladu Kupujícímu celou cenu uhrazenou za účast na Setkání na jeho bankovní účet za předpokladu, že byla Kupujícím již uhrazena.
8.         Kupující bere na vědomí, že Provozovatel může v průběhu Setkání pořizovat celkový či částečný zvukový a/nebo obrazový záznam, záznamy archivovat po přiměřenou dobu a dále je využívat k marketingovým účelům. Kupující je oprávněn kdykoliv odmítnout zveřejnění těch částí záznamu, na kterých by byl zachycen, a to upozorněním Provozovatele.
9.         Kupující bere na vědomí, že na Setkání je zakázáno pořizovat jakékoli zvukové či zvukově obrazové záznamy samotným Kupujícím vyjma zvukově obrazových či obrazových záznamů v rozsahu nejvýše 3 (slovy: tří) minut. Pořizování obrazových záznamů je povoleno.
10.      Informace o Setkání uváděné Provozovatelem na internetových stránkách https://tour2019.maklerimaklerum.cz/ jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Cena za účast na Setkání je prezentována včetně všech daní a poplatků.
11.      Provozovatel přijímá platby za účast na Setkání bankovním převodem, platebními kartami a prostřednictvím platební brány GoPay. Provozovatel nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby za účast na Setkání.
 
3.         Stornovací podmínky a změna v osobě Kupujícího
1.         Objednávku lze stornovat před jejím uhrazením bez jakéhokoliv poplatku. Pokud již Kupující objednávku uhradil a zároveň zbývá více než 30 dní do Setkání, činí poplatek za písemné zrušení objednávky 50 % ceny účasti na Setkání. Písemné zrušení objednávky méně než 30 dní před konáním Setkání podléhá poplatku ve výši 100 % ceny účasti na Setkání. Stornování objednávky musí být provedeno vždy písemně na emailovou adresu info@maklerimaklerum.
2.         Kupující je oprávněn alespoň 7 (slovy: sedm) dní před Setkáním písemně na emailovou adresu info@maklerimaklerum.cz ohlásit změnu v osobě Kupujícího.
 
4.         Ochrana osobních údajů
3.         Kupující souhlasí s tím, aby jím poskytnuté osobní údaje byly Provozovatelem zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dalšími souvisejícími předpisy za účelem plnění předmětu smlouvy mezi Provozovatelem a Kupujícím.
4.         Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm Provozovatel eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich dalším zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
5.         Provozovatel se zavazuje osobní údaje Kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než subjektům nezbytným pro plnění předmětu smlouvy mezi Provozovatelem a Kupujícím.
 
5.         Řešení sporů
1.         Vzájemné spory mezi Provozovatelem a Kupujícím řeší obecné soudy.
2.         Provozovatel informuje Kupujícího, který vystupuje ve vztahu k Provozovateli jako spotřebitel, o možnosti řešení případného sporu mimosoudním způsobem. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Nové Město, na kterou má Kupující, vystupující jako spotřebitel, právo se kdykoliv obrátit.
3.         Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, vykonává Česká obchodní inspekce, další informace jsou k dispozici na internetových stránkách www.coi.cz.
4.         Kupující byl před uskutečněním objednávky dostatečným způsobem řádně a včas upozorněn na tyto Obchodní podmínky a potvrzuje, že se s nimi seznámil a souhlasí s nimi.

 

Zásady zpracování osobních údajů pro zákazníky a obchodní partnery společnosti Versifex s.r.o.dle GDPR
 
Cílem těchto Zásad zpracování osobních údajů pro zákazníky a obchodní partnery společnosti Versifex s.r.o.dle GDPR vydaných společností Versifex s.r.o., se sídlem 17. listopadu 237, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, korespondenční adresa Novákových 2381/32a, 180 00 Praha 8-Libeň, IČO 07265581, DIČ CZ 07265581, spisová značka C 42091 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové (dále jen „Zásady“ a „Společnost“) je poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje Společnost (jako správce) zpracovává o fyzických osobách při poskytování služeb,při návštěvách internetových stránek provozovaných Společností,kontaktech s potenciálními zákazníky a v rámci své činnosti, k jakým účelům a jak dlouho Společnost tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat, a rovněž informovat o tom, jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.
Tyto Zásady se týkají zpracování osobních údajů zákazníků Společnosti a přiměřeně i jejich zástupců či kontaktních osob, uživatelů služeb Společnosti, zájemců o služby Společnosti,návštěvníků internetových stránek provozovaných Společností, a to vždy v rozsahu osobních údajů odpovídajícímu jejich postavení vůči Společnosti.
Tyto Zásady jsou účinné od 17. 2. 2019 a jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení“ nebo „GDPR“) za účelem zajištění informační povinnosti Společnosti jako správce dle čl. 13 GDPR.
Společnost je možné konktaktovat na adrese jeho korespondenční adresy nebo na následujících kontaktních údajích: emailová adresa: info@maklerimaklerum.cz, telefonický kontakt: 776 252 777.
 
Základní pojmy a informace
Osobní údaj
Osobním údajem je každá informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor (jméno, příjmení, číslo, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
Zvláštní kategorie osobních údajů
Jedná se o takový osobní údaj, který subjekt údajů sám o sobě může poškodit ve společnosti, v zaměstnání, ve škole či může zapříčinit diskriminaci. Takový osobní údaj vypovídá obvykle o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, případně dochází ke zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby.
Subjekt údajů
Subjektem údajů je fyzická osoba, jíž se osobní údaje týkají, a kterou je možné dle osobního údaje identifikovat nebo která je identifikovatelná.
Správce osobních údajů
Správcem je fyzická nebo právnická osoba, která určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů a za zpracování primárně odpovídá. Není-li v těchto zásadách nebo podmínkách konkrétní služby uvedeno jinak, platí, že správcem osobních údajů je Společnost.
Zpracovatel osobních údajů
Zpracovatelem je fyzická nebo právnická osoba, která na základě pokynů Společnosti zpracovává pro Společnost osobní údaje.
Zpracování osobních údajů
Zpracování je jakákoli operace nebo soubor operací, která je prováděna s osobními údaji nebo soubory osobních údajů pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo jejich zničení.
 
A. Kategorie osobních údajů
Osobním údajem je jakákoli informace, která se vztahuje k fyzické osobě, kterou je Společnost schopna identifikovat. V souvislosti s poskytováním služeb může ze strany Společnosti dojít ke zpracování následujících kategorií osobních údajů.
 
1. Základní osobní identifikační údaje a adresní údaje
Takové údaje jsou nutné pro uzavření a plnění smlouvy. Jedná se zejména o:
·      akademický titul
·      jméno a příjmení
·      obchodní firmu
·      rodné číslo (v případě, že z jakýchkoli důvodů nebylo rodné číslo přiděleno, pak datum narození)
·      IČO, DIČ
·      adresa trvalého pobytu
·      adresa sídla nebo místa podnikání
·      fakturační adresa
·      bankovní spojení
·      podpis
 
2. Kontaktní údaje
·      kontaktní telefonní číslo
·      kontaktní e-mail
 
3. Údaje z komunikace mezi Společností a subjektem údajů
Tyto údaje vznikají při komunikaci související s poskytováním služeb mezi Společností a subjektem údajů. Jedná se o zápisy osobní komunikace, písemné a elektronické, se subjektem údajů.
 
4. Údaje zpracované na základě souhlasu
Zpracování těchto údajů není nezbytně nutné k plnění smlouvy nebo zákonných povinností či ochranu oprávněných zájmů Společnosti, ale jejich zpracování umožní Společnosti zlepšovat služby, zaměřit se na to, co zákazníky opravdu zajímá, a případně zákazníky a jiné subjekty údajů informovat o nabídkách, které jsou pro ně vhodné. Tyto údaje jsou zpracovány jen v případě udělení souhlasu a mohou být zpracovány po dobu platnosti tohoto souhlasu. Jedná se zejména o:
·      údaje získané marketingovými průzkumy (jsou zpracovány u zákazníků služeb Společnosti na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely),
·      údaje o využívání služeb a typovém chování při využívání služeb (jsou zpracovány u zákazníků služeb Společnosti na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely),
·      kontaktní údaje v případě, že se nejedná o zákazníka Společnosti (jsou zpracovány na základě souhlasu s marketingovým oslovením),
·      záznamy o chování na internetových stránkách spravovaných Společností získané z cookies v případě povolení cookies ve webovém prohlížeči (jsou zpracovány pro vylepšení provozu internetových stránek provozovaných Společností, internetovou reklamu a v případě souhlasu se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely jsou tyto údaje zpracovány společně s ostatními osobními údaji pro tento účel).
 
B. Účely, právní důvody a doby zpracování osobních údajů
Rozsah zpracovávaných údajů závisí na účelu zpracování. Pro některé účely je možné zpracovávat údaje přímo na základě smlouvy, oprávněného zájmu Společnosti nebo na základě zákona (bez souhlasu), pro jiné pouze na základě souhlasu.
 
1. Zpracovávání z důvodu plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a z důvodu oprávněných zájmů Společnosti
Poskytnutí osobních údajů nutných pro plnění smlouvy, plnění zákonných povinností Společnosti a ochranu oprávněných zájmů Společnosti je povinné. Bez poskytnutí osobních údajů k těmto účelům by nebylo možné služby poskytovat. Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebujeme souhlas. Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout.
Jedná se zejména o tyto základní dílčí účely:
·      poradenská činnost (plnění smlouvy)
·      organizace a pořádání seminářů a přednášek (plnění smlouvy)
·      plnění zákonných daňových povinností (plnění zákonných povinností)
·      účely stanovené zvláštními zákony pro potřeby trestního řízení a pro naplnění povinnosti součinnosti s Policií České republiky a dalšími státními orgány (plnění zákonných povinností)
·      vymáhání pohledávek za zákazníkem a ostatní zákaznické spory (oprávněný zájem Společnosti)
·      procesy spojené s identifikací zákazníka (plnění smlouvy)
·      zajištění důkazů pro případ nutnosti obhajoby práv Společnosti (oprávněný zájem Společnosti)
·      evidence dlužníků (oprávněný zájem Společnosti)
Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto činností a po dobu nutnou k jejich dosažení nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány. Základní lhůty pro zpracování osobních údajů jsou k dispozici níže.
U zákazníků Společnosti, je Společnosti oprávněna v případě, že mají splněny veškeré své závazky vůči ní, zpracovávat v zákaznické databázi jejich základní osobní, identifikační, kontaktní údaje, údaje o službách či produktech a údaje z jejich komunikace se Společností po dobu 4 let ode dne ukončení poslední smlouvy se Společností.
V případě jednání mezi Společností a potenciálním zákazníkem o uzavření smlouvy, které nebylo završeno uzavřením smlouvy, je Společnost oprávněna zpracovávat poskytnuté osobní údaje po dobu 3 měsíců od příslušného jednání.
Faktury vystavené Společností jsou v souladu s § 35 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty archivována po dobu 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy archivovány i příslušné smlouvy.
Na základě plnění smlouvy zpracovává Společnosttaké osobní údaje svých obchodních partnerů. Tyto údaje jsou zpracovávány pouze v nezbytně nutném rozsahu a po dobu trvání obchodního vztahu. Obchodní partneři jsou smluvně zavázáni k mlčenlivosti ve vztahu k osobním údajů jiných subjektů údajů, se kterými přijdou při obchodním vztahu do styku, a to i po skončení obchodního vztahu.
O obchodních partnerech jako fyzických osobách jsou zpracovávány tyto osobní údaje:
·      Jméno a příjmení
·      Bydliště a adresa trvalého pobytu
·      Rodné číslo
·      Telefonní číslo
·      Číslo bankovního účtu
 
2. Zpracovávání údajů zákazníků Společnostise souhlasem pro obchodní účely
U zákazníka Společnosti s jeho souhlasem zpracovává Společnost osobní údaje pro obchodní účely.
Se souhlasem pro obchodní účely zpracovává Společnost osobní údaje zákazníka primárně pro vytvoření vhodné nabídky služeb či produktů Společnosti nebo třetích stran a v souvislosti s oslovením zákazníka, a to telefonicky, písemně, prostřednictvím veškerých prostředků internetové reklamy a formou elektronické komunikace prostřednictvím kontaktních údajů nebo čísel služby. Tyto činnosti jsou nezbytně nutné pro oslovení zákazníků s vhodnými marketingovými nabídkami.
Poskytnutí souhlasu k obchodním účelům je dobrovolné a zákazník jej může kdykoli odvolat. Tento souhlas zůstává v platnosti po dobu smluvního vztahu mezi subjektem údajů a Společnostía následující 4 roky poté nebo do doby, dokud jej zákazník neodvolá. Pro obchodní účely mohou být na základě souhlasu zpracovány veškeré kategorie údajů uvedené v sekci A tohoto dokumentu (s výjimkou podpisu), a to po dobu, po kterou je Společnost oprávněna tyto údaje evidovat pro účely poskytování služeb, plnění zákonných a smluvních povinností a ochranu svých oprávněných zájmů, nejdéle však do odvolání souhlasu či do uplynutí doby 4 let ode dne ukončení smlouvy se Společností, pokud zákazník souhlas dříve neodvolá. Pokud subjekt údajů svůj souhlas odvolá, není tím dotčeno zpracování jeho osobních údajů ze strany Společnosti pro jiné účely a na základě jiných právních titulů, v souladu s těmito zásadami zpracování osobních údajů.
 
3. Zpracovávání údajů subjektů údajů, které udělily souhlas s marketingovým oslovením prostřednictvím elektronického kontaktu
U subjektů, které udělily souhlas s marketingovým oslovením prostřednictvím elektronického kontaktu, zpracovává Společnost s jejich souhlasem po dobu uvedenou v souhlasu kontakty, které jí subjekt dá k dispozici pro účely marketingového oslovení s nabídkou služeb Společnosti. Pokud je tento souhlas udělen prostřednictvím internetových stránek provozovaných Společností, jsou společně s těmito kontakty zpracovány i údaje z cookies Společnosti, které jsou umístěny na internetových stránkách, na kterých byl tento souhlas udělen, a to jen v případě, že má subjekt cookies ve webovém prohlížeči povoleny.
 
4. Zpracovávání cookies z internetových stránek provozovaných Společností
V případě, že má subjekt ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracovává o něm Společnost záznamy chování z cookies umístěných na internetových stránkách provozovaných Společností, a to pro účely zajištění lepšího provozu internetových stráneka pro účely internetové reklamy Společnosti.
 
C. Kategorie příjemců osobních údajů
Společnost při plnění svých závazků a povinností ze smluv využívá odborné a specializované služby jiných subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané od Společnosti, mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze v rámci pokynů od Společnosti a nesmí je využít jinak. Jde zejména o vymáhání dlužných pohledávek, činnost znalců, advokátů, auditorů, správu IT systémů, internetovou reklamu nebo obchodní zastoupení. Každý takový subjekt je pečlivě vybrán a s každým je uzavřena smlouva o zpracování osobních údajů, ve které má zpracovatel stanoveny přísné povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů. Seznam zpracovatelů je dostupný:
·      Poskytovatel emailových služeb: SmartSelling a.s., IČO 29210372, se sídlem Netroufalky 797/5, Bohunice, 625 00 Brno, spisová značka B 7559 vedená u Krajského soudu v Brně.
·       Poskytovatel daňových služeb: KODAP Jihlava, s.r.o., IČO 01868594, se sídlem 17. listopadu 2107/11, 586 01 Jihlava, spisová značka    C 79649 vedená u Krajského soudu v Brně.
·      Poskytovatel platební brány: GOPAY s.r.o., IČO 26046768, se sídlem Planá 67, 370 01 Planá, spisová značka C 11030 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích.
·       Služba automatizace prodeje: FAPI Business s.r.o., IČO 07671563, se sídlem Kampelíkova 35/20, 602 00 Brno, spisová značka C 109473 vedená u Krajského soudu v Brně
·       Poskytovatel služeb cloudového uložiště: Dropbox International Unlimited Company, se sídlem One Park Place, Floor 5 Upper Hatch Street, Dublin 2, Irsko, company number 521657.
·       Poskytovatelé právního a jiného poradenství v nezbytném rozsahu.
Zpracovateli jsou společnosti a fyzické osoby podnikající se sídlem jak na území České republiky, tak se sídlem v členském státě Evropské unie nebo tzv. státech bezpečných. K předání a zpracování osobních údajů v zemích mimo území Evropské unie, dochází vždy v souladu s platnou legislativou.
Společnost v rámci plnění svých zákonných povinností předává osobní údaje správním orgánům a úřadům stanoveným platnou legislativou.
 
D. Způsob zpracování osobních údajů
Společnost zpracovává osobní údaje ručně i automatizovaně. Společnost vede evidenci veškerých činností, a to jak ručních, tak automatizovaných, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů.
 
E. Obchodní sdělení
Pro obchodní sdělení Společnosti nebo třetích stran užívá Společnost zkratku OS nebo jiné vhodné označení, ze kterého je zřejmé, že uvedené sdělení je obchodním sdělením ve smyslu platných právních předpisů. Z obchodních sdělení zaslaných Společností je vždy zřejmé, že Společnost je jejich odesílatelem. Obchodní sdělení můžeme zasílat na buď na kontakty zákazníků Společnosti na základě oprávněného zájmu, a to jen do doby, než vysloví zákazníci nesouhlas, nebo na základě výslovného souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové a obchodní účely. V zaslaných obchodních sděleních je rovněž kontakt pro odmítnutí zasílání těchto sdělení.
 
F. Informace o právech subjektů údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů
Dle nařízení má subjekt údajů v případě, že je pro Společnost identifikovatelnou fyzickou osobou a prokáže Společnosti svoji totožnost, následující práva.
 
1. Právo na přístup k osobním údajům
Dle čl. 15 GDPR má subjekt údajů právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje jednak právo získat od Společnosti:
·      potvrzení, zda zpracovává osobní údaje,
·      informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od Společnosti opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právu podat stížnost u dozorového úřadu, o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,
·      skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, o vhodných zárukách při předání údajů mimo EU, v případě, že nebudou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob i kopii osobních údajů.
V případě opakované žádosti je Společnost oprávněna za kopii osobních údajů účtovat přiměřený poplatek.
Právo na potvrzení o zpracování osobních údajů a na informace je možné uplatnit písemně na adresu sídla Společnosti. To platí rovněž pro kopii osobních údajů za podmínky doložení oprávněnosti uvedené žádosti.
 
2. Právo na opravu nepřesných údajů
Dle čl. 16 GDPR má subjekt údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o něm bude Společnost zpracovávat. Zákazník Společnosti, má rovněž povinnost oznamovat změny svých osobních údajů a doložit, že k takové změně došlo.
Zároveň je povinen poskytnout Společnosti součinnost, bude-li zjištěno, že osobní údaje, které o něm Společnost zpracovává, nejsou přesné. Opravu provede Společnost bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti. Žádost o opravu osobních údajů je možné uplatnit na korespondenční adrese Společnosti za podmínky doložení oprávněnosti uvedené žádosti.
 
3. Právo na výmaz
Dle čl. 17 GDPR má subjekt údajů právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud Společnost neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Společnost má nastaveny mechanismy pro zajištění automatické anonymizace či výmazu osobních údajů v případě, že již nejsou potřeba k účelu, pro nějž byly zpracovávány. Pokud se subjekt údajů domnívá, že nedošlo k výmazu jeho osobních údajů, může se obrátit písemně na korespondenční adresu Společnosti.
 
4. Právo na omezení zpracování
Dle čl. 18 GDPR má subjekt údajů do doby vyřešení podnětu právo na omezení zpracování, pokud bude popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování, a to písemně na korespondenční adresu Společnosti.
 
5. Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování
Dle čl. 19 GDPR má subjekt údajů právo na oznámení ze strany Společnosti v případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů. Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, bude Společnost informovat jednotlivé příjemce, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Na základě žádosti subjekt údajů může Společnost poskytnout informaci o těchto příjemcích.
 
6. Právo na přenositelnost osobních údajů
Dle čl. 20 GDPR má subjekt údajů právo na přenositelnost údajů, které se ho týkají a které poskytl Společnosti, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat Společnost o předání těchto údajů jinému správci.
Pokud v souvislosti se smlouvou o poskytování služeb nebo na základě souhlasu poskytne Společnosti subjekt údajů osobní údaje a jejich zpracování se provádí automatizovaně, má právo od Společnosti získat takové údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Bude-li to technicky proveditelné, lze údaje předat i subjektem údajů určenému správci, bude-li řádně určena osoba jednající za příslušného správce a bude možné ji autorizovat.
V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze žádosti subjektu údajů vyhovět. Žádost je možné uplatnit na korespondenční adrese Společnosti po doložení oprávněnosti požadavku.
 
7. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
Dle čl. 21 GDPR má subjekt údajů právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu Společnosti.
V případě, že Společnost neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, Společnost zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu.
Námitku je možné poslat písemně na korespondenční adresu Společnosti.
 
8. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
Souhlas se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely je možné kdykoliv odvolat. Odvolání je zapotřebí učinit výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle, a to buď telefonicky, elektronickou cestou nebo na korespondenční adrese Společnosti.
Souhlas s marketingovým oslovením udělený ke konkrétnímu elektronickému kontaktu je možné kdykoli odvolat telefonicky, elektronickou cestou nebo na korespondenční adrese Společnosti.
Zpracování údajů z cookies je možné zamezit nastavením webového prohlížeče.
 
9. Automatizované individuální rozhodování včetně profilování
Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro něj mělo právní účinky nebo se jej obdobným způsobem významně dotklo. Společnost uvádí, že neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty údajů.
 
10. Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů
Subjekt údajů má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
 
V Praze dne 18. 2. 2019

#MAKLERIMAKLERUM